fbpx

ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ

ਦਵਿਧਰੁਵੀ ਵਿਕਾਰ (ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ) ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਮਨ, ਉਦਾਸ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਤੱਕ ਚਰਮ ਮਿਜਾਜ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਰਮ ਮਿਜਾਜ ਨੀਂਦ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਤਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਸ਼ਮਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਅਖਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਣ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਵਅਸਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਉੱਚ ਦਬਾਵ ਨੂੰ ਉਨਮਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨਿਮਨ ਅਵਸਾਦ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨਮਾਦ (ਮਾਨਿਆ):-

ਉਨਮਾਦ (ਮਾਨਿਆ), ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਨਮਤ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਲਕਸ਼ਣ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਨਮਤ ਪ੍ਰਕਰਣ ਜਾਂ ਉਨਮਾਦ (ਮਾਨਿਆ) ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ:-

 • ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤੀਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀ
 • ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੂੜ
 • ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਜਾਂ ਅਧੀਰਤਾ
 • ਅਸਥਿਰ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
 • ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾ
 • ਜੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ
 • ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 • ਖਰਾਬ ਨਿਰਣੈ
 • ਅਸਾਵਧਾਨੀ-ਬੇਧਿਆਨੀ
 • ਭਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਖਰਚ
 • ਹਾਈ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ
 • ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ
 • ਆਕ੍ਰਾਮਕਤਾ

ਬਾਈਪੋਲਰ ਅਵਸਾਦ (ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ):-

ਅਵਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਸ ਮਨੋਦਸ਼ਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁਚੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦਦਾਅਕ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਲਕਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ 2 ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:-

 • ਦੁੱਖ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੂਨਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣਾ
 • ਆਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋਣਾ
 • ਅਪਰਾਧਬੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਬੇਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਸਹਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
 • ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਚੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ ਆਦਿ
 • ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
 • ਏਕਾਗਰਤਾ ਜਾਂ ਭੁਲਣਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ
 • ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ, ਘੱਟ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ
 • ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਵਜਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਹੋਣਾ
 • ਦਰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਲਕਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਚੋਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ
 • ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਆਸ

ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਦਵਿਧਰੁਵੀ ਵਿਕਾਰ (ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੂੜ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੜ, ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਹਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਡਰ ਤੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ

ਦ੍ਰਵਿਧਰੁਵੀ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰ ਹੋ।

ਦ੍ਰਵਿਧਰੁਵੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਰ” ਚੁਣੌਤੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਥੇ ਰਣਜੀਤ ਬੇਚੈਨ ਸੀ, ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਦਿਘਧ, ਅਤਿ-ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਕ੍ਰਾਮਕ ਸੁਭਾਅ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਦਾਨਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਵਿਧਰੁਵੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਮਤ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰਵਣ ਮਤਿਭ੍ਰੰਮ (ਜਿਥੇ ਉਹ ਕਈ ਆਵਾਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ), ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤਪੀੜਨ ਪੂਰਨ ਭ੍ਰੰਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ “ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ”)।.

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੂੜ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਆਕ੍ਰਾਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹ ਵਿੱਚ ਘਾਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕ੍ਰਿਯ ਉਪਚਾਰ ਚਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਿੱਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਰਸਪਰਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਲ ਚਕਿਤਸਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰਿਲੈਪਸ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਰੀਜ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਵਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।